دلیل گریه هام فقط توییییییی

یادت نره

من خوشبخت تريييين دختردنيام_خداروشكر

اي امتحانا من كي ازدست شماهاراحت ميشم؟جي ميشه خيلي زودشنبه بياد؟

Bad az to javabe tamame dostat daram ha shod merci

در ملتی که مردمانش با عطسه ای از هدفشان دست می کشند
پیشرفت یک توهم است !!

در دسترس بودنت دیگر برایم اهمیت ندارد...

برای من دیگر نه مشترکی نه مورد نظر....

آقای مغازه دار:ببخشید خانوم شما بینیتونو عمل کردین؟

من:نههههههه چطور مگه؟

آقای مغازه دار:آخه دخترم عمل کرده بینیش تازه به فرم شما شده مبخواستم بدونم برنمیگرده؟

من:ولی من عمل نکردم

یعنی یه حسی در حد ذوق مرگ تمام وجودمو فرا گرفته

خدایا شکرتتتتتتتت

خدایا عاشقتمممممممممممممممم با این همه اتفاقای خوبی که داره برام میفته...

امیدوارم همیشه همین جور پیش بره

v

ﻣﻦ ﺣﺎﻇﺮﻡ ﺍﻣﻮﻧﯿﺎﮐﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﺑﻮﯼ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﺏ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻧﺮﺳﻪ ... |: